سهیل جعفری

مدرس رسمی فدراسیون اسکی ایران

مدارک مربیگری و سوابق ورزشی
مدرس درجه 2 اسکی آلپاین 
عضو سابق تیم ملی اسکی کوهستان ایران
اعزام به بازیهای آسیایی کره جنوبی سال 1393(مقام ۲۱ بزرگسالان آسیا)
مقام اول نوجوانان اسیا در رشته اسکی کوهستان سال 1393
مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور سال 1389
مقام چهارم ارتش های ایران سال 1397


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
صعود قله ازادکوه و شاه البرز و قلل مرتفع البرز مرکزی
صعود قله پروانه و قله دونا و سیچال و سرخاب با اسکی کوهستان
غار دانیال و دره تل انبار