وحید حاج حسینی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران
مدرس رسمی فدراسیون اسکی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس درجه 3 اسکی آلپاین
عضو تیم منتخب مربیان کشور برای صعود قله مارول وال ۶۴۰۰ متر
صعود قلل : بام اروپا قله البروس ، قله کازبک ، قله آرارات


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
صعود زمستانی دماوند تیغه شمالی ، صعود زمستانی گرده آلمان‌ها علم کوه
۱۳ صعود موفق به یخچال شمالی سبلان
صعود یخچال غربی سبلان و هرم و‌کسره
صعود مسیر شرقی دماوند ( ملارد ) گرده یخار
پیمایش خط الراس هرزه کوه به آزاد کوه
صعود یکروزه خط الراس خلنو به آزاد کوه ۲۱ ساعت
برگزاری 5 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای
برگزاری 5 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف
برگزاری 5 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی