مهدی فراهانی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی ایران
دانش آموخته دانشکده ملی اسکی و کوهنوردی فرانسه ENSA

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 1 کوهپیمایی 1398 ، مدرس درجه 2 یخ و برف1394 ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)1389
مدرس مبانی جستجو در کوهستان 1394، مدرس مبانی نجات 1394، مدرس نجات برف (بهمن شناسی )1393
مدرس ناوبری(نقشه خوانی و کار با قطب نما) 1396، مدرس درجه 3 صعود های ورزشی1390
مدرس درجه 3 اسکی آلپاین1397
شروع فعالیت آکادمیک کوهنوردی از سال 1385
دوره امداد و نجات دیواره با مدرک رسمی از سازمان امداد و نجات  آمریکا ، کالیفرنیا U.S.SARO-2009  
فستیوال سنگنوردی بیستون _ مدرک رسمی از سازمان صعود های بلند فرانسه GHM - 2010
دوره صعود های دشوار و ترکیبی کشور فرانسه ، شامونی -  با مدرک رسمی از دانشکده ملی فرانسه ENSA- 2013
دوره گشایش مسیر زیر نظر مربیان فرانسوی ، با مدرک رسمی از فدراسیون فرانسه ffme - 2014
دوره صعود آبشارهای یخی کشور فرانسه، منطقه اکران - با مدرک رسمی از club alpin farncais -2015
کسب رتبه دوم  از هیئت کوهنوردی استان تهران با عنوان فعال ترین مربی استان درسال های 1392  و1393
تدوین طرح درس تکنیک های عبور آبشار(دره نوردی) ، موسس باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
پیمایش دره : پیمایش و گشایش دره تنگ زندان(بروجن و لردگان) ، اندرسم ،کمجل ،کلیک ، رغز و مور
صعود دیواره و یخچال : لجور، بیستون، یافته ، یخچال سیوله، یخچال شمالی سبلان ، یخچال کسری


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
7 صعود قله دماوند(جنوبی،شمالی،غربی،یخچال)،80 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران و فرانسه

برگزاری 62 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمایی
برگزاری 46 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف و پیشرفته برف
برگزاری 46 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی
برگزاری 16 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران آموزش نجات برف
برگزاری 12 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی جستجو در کوهستان
برگزاری 22 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نجات فنی
برگزاری 7 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نقشه خوانی و کار با قطب نما