برنامه های برون مرزی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
صعود قله آراگاتس+گشت ایروان کوهنوردی ۱۲ الی ۱۷ اردیبهشت ارمنستان مهدی فراهانی
صعود آرارات /هتل، کمپینگ، گشت کوهنوردی ۱۲ الی ۱۷ تیر ترکیه هادی سرور
صعود قله آراگاتس+گشت ایروان کوهنوردی ۲۳ الی ۲۸ مرداد ارمنستان مهدی فراهانی
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله آراگاتس+گشت ایروان
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۷ اردیبهشت
محل برگزاری ارمنستان
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود آرارات /هتل، کمپینگ، گشت
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۷ تیر
محل برگزاری ترکیه
سرپرست برنامه هادی سرور
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله آراگاتس+گشت ایروان
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۳ الی ۲۸ مرداد
محل برگزاری ارمنستان
سرپرست برنامه مهدی فراهانی