تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی سنگنوردی (بانوان) ۵ الی ۷ آبان بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی حنا عزیزی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی سنگنوردی (آقایان) ۵ الی ۷ آبان بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی ساسان کرم خانی ثبت نام
در حال ثبت نام 11 نفر مبانی جستجو در کوهستان ۱۳ الی ۱۴ آبان سالن آموزش کارآموزی کوهپیمایی/30 روز علی افشار ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر نجات فنی(آقایان) ۲۰ الی ۲۱ آبان شهر قدس پیشرفته سنگنوردی/60 روز کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 3 نفر پیشرفته سنگنوردی (بانوان) ۲۵ الی ۲۸ آبان بندیخچال کارآموزی سنگنوردی/60 روز فاطمه حاجی کریملو ثبت نام
تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت کارآموزی دره نوردی(بانوان) ۲۶ الی ۲۸ آبان سایت بوکان کارآموزی دره پیمایی/30 روز افسانه مینایی مشاهده
در حال ثبت نام 10 نفر آموزش اسکی آلپاین ۱ الی ۳۰ آذر پیست اسکی توچال - مدرس رسمی فدراسیون اسکی ایران ثبت نام
در حال ثبت نام 2 نفر پیشرفته سنگنوردی (بانوان) ۲ الی ۵ آذر بندیخچال کارآموزی سنگنوردی/60 روز فاطمه حاجی کریملو ثبت نام
در حال ثبت نام 2 نفر نقشه خوانی کار با قطب نما ۱۸ الی ۱۹ آذر سالن آموزش - مهرداد طلایی ثبت نام
در حال ثبت نام 30 نفر پزشکی کوهستان ۹ الی ۱۰ دی سالن آموزش - دکتر حمید مساعدیان ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۵ الی ۷ آبان
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس حنا عزیزی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۵ الی ۷ آبان
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس ساسان کرم خانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 11 نفر
عنوان مبانی جستجو در کوهستان
تاریخ برگزاری ۱۳ الی ۱۴ آبان
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی/30 روز
مدرس علی افشار
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان نجات فنی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۱ آبان
محل برگزاری شهر قدس
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی/60 روز
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 3 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۵ الی ۲۸ آبان
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی/60 روز
مدرس فاطمه حاجی کریملو
ثبت نام
وضعیت تکمیل ظرفیت
ظرفیت تکمیل ظرفیت
عنوان کارآموزی دره نوردی(بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۶ الی ۲۸ آبان
محل برگزاری سایت بوکان
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی دره پیمایی/30 روز
مدرس افسانه مینایی
مشاهده
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 10 نفر
عنوان آموزش اسکی آلپاین
تاریخ برگزاری ۱ الی ۳۰ آذر
محل برگزاری پیست اسکی توچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مدرس رسمی فدراسیون اسکی ایران
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 2 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۲ الی ۵ آذر
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی/60 روز
مدرس فاطمه حاجی کریملو
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 2 نفر
عنوان نقشه خوانی کار با قطب نما
تاریخ برگزاری ۱۸ الی ۱۹ آذر
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مهرداد طلایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 30 نفر
عنوان پزشکی کوهستان
تاریخ برگزاری ۹ الی ۱۰ دی
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس دکتر حمید مساعدیان
ثبت نام