تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
در حال ثبت نام 24 نفر صعود مشترک قله توچال پاییز 1400 کوهنوردی ۷ آبان تهران هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله آزاد کوه (مسیر گرده شرقی) کوهنوردی ۱۴ آبان روستای کلاک هادی سرور ثبت نام
صعود قله سماموس کوهنوردی ۲۷ الی ۲۸ آبان جواهرده هادی سرور
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 24 نفر
عنوان صعود مشترک قله توچال پاییز 1400
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۷ آبان
محل برگزاری تهران
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله آزاد کوه (مسیر گرده شرقی)
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۴ آبان
محل برگزاری روستای کلاک
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله سماموس
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۷ الی ۲۸ آبان
محل برگزاری جواهرده
سرپرست برنامه هادی سرور