موسس و مدیرعامل: مهدی فراهانی
مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص

مدرس درجه 1 کوهپیمایی ، مدرس درجه 2 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس مبانی جستجو در کوهستان ، مدرس مبانی نجات ، مدرس نجات برف (بهمن شناسی )
مدرس ناوبری(نقشه خوانی و کار با قطب نما) ، مدرس درجه 3 صعود های ورزشی
مدرس درجه 3 اسکی آلپاین
دوره امداد و نجات دیواره با مدرک رسمی از سازمان امداد و نجات  آمریکا ، کالیفرنیا U.S.SARO-2009  
فستیوال سنگنوردی بیستون _ مدرک رسمی از سازمان صعود های بلند فرانسه GHM - 2010
دوره صعود های دشوار و ترکیبی کشور فرانسه ، شامونی -  با مدرک رسمی از دانشکده ملی فرانسه ENSA- 2013
دوره گشایش مسیر زیر نظر مربیان فرانسوی ، با مدرک رسمی از فدراسیون فرانسه ffme - 2014
دوره صعود آبشارهای یخی کشور فرانسه، منطقه اکران - با مدرک رسمی از club alpin farncais -2015
کسب رتبه دوم  از هیئت کوهنوردی استان تهران با عنوان فعال ترین مربی استان درسال های 1392  و1393
تدوین طرح درس تکنیک های عبور آبشار(دره نوردی) ، موسس باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
پیمایش دره : پیمایش و گشایش دره تنگ زندان(بروجن و لردگان) ، اندرسم ،کمجل ،کلیک ، رغز و مور
صعود دیواره و یخچال : لجور، بیستون، یافته ، یخچال سیوله، یخچال شمالی سبلان ، یخچال کسری