تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
در حال ثبت نام 3 نفر پیشرفته سنگنوردی (بانوان) ۱۰ الی ۱۸ خرداد بندیخچال کارآموزی سنگنوردی نفیسه سلمانی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته سنگنوردی (آقایان) ۱۲ الی ۱۵ خرداد بندیخچال کارآموزی سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت پیشرفته برف و یخ (بانوان) ۱۴ الی ۱۸ خرداد روستای آزادبر کارآموزی برف پروین رضایی مشاهده
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (آقایان) ۱۴ الی ۱۵ خرداد بندیخچال - یاسر عطایی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (بانوان) ۱۴ الی ۱۵ خرداد بندیخچال - طیبه امینی ثبت نام
در حال ثبت نام 4 نفر پیشرفته برف و یخ (آقایان) ۱۴ الی ۱۸ خرداد برفچال حسن در کارآموزی برف ساسان کرم خانی ثبت نام
در حال ثبت نام 1 نفر کارآموزی دیواره نوردی(آقایان) ۱۴ الی ۱۸ خرداد پل خواب پیشرفته سنگنوردی امید آمحمدی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته برف و یخ (آقایان) ۲۲ الی ۲۵ خرداد برفچال حسن در کارآموزی برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 3 نفر کارآموزی سنگنوردی (آقایان) ۲۳ الی ۲۵ خرداد بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته سنگنوردی (آقایان) ۲۵ الی ۲۸ خرداد بندیخچال کارآموزی سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر دره پیمایی(بانوان) ۲۰ الی ۲۲ تیر سایت بوکان - افسانه مینایی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی دره نوردی (بانوان) ۲۷ الی ۲۹ تیر بوکان دره پیمایی افسانه مینایی ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 3 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۸ خرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی
مدرس نفیسه سلمانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۵ خرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت تکمیل ظرفیت
ظرفیت تکمیل ظرفیت
عنوان پیشرفته برف و یخ (بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۸ خرداد
محل برگزاری روستای آزادبر
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی برف
مدرس پروین رضایی
مشاهده
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۵ خرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس یاسر عطایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۵ خرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس طیبه امینی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 4 نفر
عنوان پیشرفته برف و یخ (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۸ خرداد
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی برف
مدرس ساسان کرم خانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 1 نفر
عنوان کارآموزی دیواره نوردی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۸ خرداد
محل برگزاری پل خواب
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی
مدرس امید آمحمدی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته برف و یخ (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۵ خرداد
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 3 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۳ الی ۲۵ خرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۵ الی ۲۸ خرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان دره پیمایی(بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۲ تیر
محل برگزاری سایت بوکان
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس افسانه مینایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی دره نوردی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۷ الی ۲۹ تیر
محل برگزاری بوکان
پیش نیاز/فاصله زمانی دره پیمایی
مدرس افسانه مینایی
ثبت نام