تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره مبانی جستجو در کوهستان ۱۰ الی ۱۱ آذر سالن آموزش کارآموزی کوهپیمایی علی افشار ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر کارگاه آموزش و تمرین سنگنوردی ۱۰ آذر سایت وردیج - مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 15 نفر دوره کمک های اولیه ۲۰ الی ۲۴ آذر سالن آموزش - هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره نجات فنی (آقایان) ۲۴ الی ۲۵ آذر سالن دیهیم پیشرفته سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره هواشناسی کوهستان ۱ دی سالن آموزش - محسن هاشم نژاد ثبت نام
در حال ثبت نام 19 نفر دوره تئوری سازمان تربیت بدنی درجه 3 ۱۰ الی ۱۵ دی سالن آموزش - مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر دوره کار با جی پی اس ۲۲ الی ۲۳ دی سالن آموزش مهرداد طلایی ثبت نام
در حال ثبت نام 4 نفر دوره آبشار یخی (آقایان) ۲۸ الی ۳۰ دی آبشار آبنیک پیشرفته برف و یخ ساسان کرم خانی ثبت نام
در حال ثبت نام 13 نفر دوره پزشکی کوهستان ۲۹ الی ۳۰ دی سالن آموزش - دکتر حمید مساعدیان ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره آبشار یخی (بانوان) ۱۳ الی ۱۵ بهمن آبشار آبنیک پیشرفته برف و یخ پروین رضایی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره آبشار یخی (آقایان) ۱۳ الی ۱۵ بهمن سایت رینه پیشرفته برف و یخ ساسان کرم خانی ثبت نام
در حال ثبت نام 11 نفر دوره نجات در برف ۱۴ الی ۱۵ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف و یخ مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره آبشار یخی (آقایان) ۲۰ الی ۲۲ بهمن سایت رینه پیشرفته برف و یخ ساسان کرم خانی ثبت نام
در حال ثبت نام 4 نفر دوره آبشار یخی (بانوان) ۲۰ الی ۲۲ بهمن آبشار آبنیک پیشرفته برف و یخ پروین رضایی ثبت نام
در حال ثبت نام 11 نفر دوره نجات در برف ۲۱ الی ۲۲ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف و یخ مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر دوره آبشار یخی (آقایان) ۲۷ الی ۲۹ بهمن سایت رینه پیشرفته برف و یخ ساسان کرم خانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر دوره نجات در برف ۲۸ الی ۲۹ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف و یخ مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (آقایان) ۱۷ الی ۱۹ اسفند بندیخچال - مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (بانوان) ۱۷ الی ۱۹ اسفند بندیخچال - سهیلا عضایی ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره مبانی جستجو در کوهستان
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۱ آذر
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس علی افشار
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان کارگاه آموزش و تمرین سنگنوردی
تاریخ برگزاری ۱۰ آذر
محل برگزاری سایت وردیج
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 15 نفر
عنوان دوره کمک های اولیه
تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۴ آذر
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره نجات فنی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۴ الی ۲۵ آذر
محل برگزاری سالن دیهیم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره هواشناسی کوهستان
تاریخ برگزاری ۱ دی
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس محسن هاشم نژاد
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 19 نفر
عنوان دوره تئوری سازمان تربیت بدنی درجه 3
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۵ دی
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان دوره کار با جی پی اس
تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۳ دی
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی
مدرس مهرداد طلایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 4 نفر
عنوان دوره آبشار یخی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۳۰ دی
محل برگزاری آبشار آبنیک
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس ساسان کرم خانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 13 نفر
عنوان دوره پزشکی کوهستان
تاریخ برگزاری ۲۹ الی ۳۰ دی
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس دکتر حمید مساعدیان
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره آبشار یخی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۳ الی ۱۵ بهمن
محل برگزاری آبشار آبنیک
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس پروین رضایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره آبشار یخی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۳ الی ۱۵ بهمن
محل برگزاری سایت رینه
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس ساسان کرم خانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 11 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۵ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره آبشار یخی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۲ بهمن
محل برگزاری سایت رینه
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس ساسان کرم خانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 4 نفر
عنوان دوره آبشار یخی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۲ بهمن
محل برگزاری آبشار آبنیک
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس پروین رضایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 11 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۲۱ الی ۲۲ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان دوره آبشار یخی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۷ الی ۲۹ بهمن
محل برگزاری سایت رینه
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس ساسان کرم خانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۲۹ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف و یخ
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۷ الی ۱۹ اسفند
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۷ الی ۱۹ اسفند
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس سهیلا عضایی
ثبت نام