تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
در حال ثبت نام 6 نفر کارآموزی کوهپیمایی (آقایان) ۳ الی ۵ مرداد بندیخچال - یاسر عطایی ثبت نام
در حال ثبت نام 2 نفر دوره نجات فنی (بانوان) ۵ الی ۶ مرداد تهران پیشرفته سنگنوردی مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران. ثبت نام
در حال ثبت نام 6 نفر دوره نجات فنی ۱۸ الی ۱۹ مرداد سالن البرز پیشرفته سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 6 نفر کارآموزی سنگنوردی (آقایان) ۲۴ الی ۲۶ مرداد بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (بانوان) ۲۴ الی ۲۶ مرداد بندیخچال - طیبه امینی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی سنگنوردی (آقایان) ۴ الی ۹ شهریور بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی سنگنوردی(آقایان) ۱۲ الی ۱۶ شهریور بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته سنگنوردی (آقایان) ۱۲ الی ۱۶ شهریور بندیخچال کارآموزی سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی سنگنوردی(آقایان) ۲۲ الی ۲۴ شهریور بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته سنگنوردی (آقایان) ۲۸ الی ۳۱ شهریور بندیخچال کارآموزی سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی سنگنوردی(آقایان) ۲۹ الی ۳۱ شهریور بندیخچال کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 6 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۳ الی ۵ مرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس یاسر عطایی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 2 نفر
عنوان دوره نجات فنی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۵ الی ۶ مرداد
محل برگزاری تهران
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی
مدرس مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران.
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 6 نفر
عنوان دوره نجات فنی
تاریخ برگزاری ۱۸ الی ۱۹ مرداد
محل برگزاری سالن البرز
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 6 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۴ الی ۲۶ مرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۴ الی ۲۶ مرداد
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس طیبه امینی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۴ الی ۹ شهریور
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۶ شهریور
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۶ شهریور
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۴ شهریور
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۳۱ شهریور
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی سنگنوردی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۹ الی ۳۱ شهریور
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام