تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
در حال ثبت نام 6 نفر دوره عکاسی در طبیعت ۲۰ آذر سالن آموزش - افشین یوسفی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر دوره مبانی جستجو در کوهستان ۳۰ آذر الی ۱ دی سالن آموزش کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 10 نفر آموزش اسکی آلپاین زمستان 1402 ۱ دی الی ۲۹ اسفند پیست اسکی توچال - مدرس فدراسیون اسکی ثبت نام
در حال ثبت نام 1 نفر دوره نجات فنی ۷ الی ۸ دی سالن البرز پیشرفته سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 10 نفر دوره نجات در برف ۵ الی ۶ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر دوره نجات در برف ۱۲ الی ۱۳ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر دوره نجات در برف ۱۹ الی ۲۰ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 15 نفر دوره پزشکی کوهستان ۱۹ الی ۲۰ بهمن سالن آموزش - دکتر حمید مساعدیان ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر دوره نجات در برف ۲۱ الی ۲۲ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر دوره نجات در برف ۲۶ الی ۲۷ بهمن گردنه امام زاده هاشم پیشرفته برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (آقایان) ۲۳ الی ۲۵ اسفند بندیخچال - مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی کوهپیمایی (بانوان) ۲۳ الی ۲۵ اسفند بندیخچال - طیبه امینی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته برف (آقایان) ۷ الی ۱۰ فروردین برفچال حسن در کارآموزی برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی برف (آقایان) ۸ الی ۱۰ فروردین برفچال حسن در کارآموزی کوهپیمایی هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته برف و یخ (آقایان) ۲۱ الی ۲۴ فروردین برفچال حسن در کارآموزی برف مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر پیشرفته سنگنوردی (آقایان) ۲۱ الی ۲۴ فروردین بندیخچال کارآموزی سنگنوردی کامران اندامی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی برف (آقایان) ۲۲ الی ۲۴ فروردین برفچال حسن در کارآموزی کوهپیمایی حمیدرضا شاه بنده ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 6 نفر
عنوان دوره عکاسی در طبیعت
تاریخ برگزاری ۲۰ آذر
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس افشین یوسفی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان دوره مبانی جستجو در کوهستان
تاریخ برگزاری ۳۰ آذر الی ۱ دی
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 10 نفر
عنوان آموزش اسکی آلپاین زمستان 1402
تاریخ برگزاری ۱ دی الی ۲۹ اسفند
محل برگزاری پیست اسکی توچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مدرس فدراسیون اسکی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 1 نفر
عنوان دوره نجات فنی
تاریخ برگزاری ۷ الی ۸ دی
محل برگزاری سالن البرز
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 10 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۵ الی ۶ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۳ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۱۹ الی ۲۰ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 15 نفر
عنوان دوره پزشکی کوهستان
تاریخ برگزاری ۱۹ الی ۲۰ بهمن
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس دکتر حمید مساعدیان
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۲۱ الی ۲۲ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان دوره نجات در برف
تاریخ برگزاری ۲۶ الی ۲۷ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۳ الی ۲۵ اسفند
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۲۳ الی ۲۵ اسفند
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس طیبه امینی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته برف (آقایان)
تاریخ برگزاری ۷ الی ۱۰ فروردین
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی برف (آقایان)
تاریخ برگزاری ۸ الی ۱۰ فروردین
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته برف و یخ (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۱ الی ۲۴ فروردین
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی برف
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان پیشرفته سنگنوردی (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۱ الی ۲۴ فروردین
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی سنگنوردی
مدرس کامران اندامی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی برف (آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۴ فروردین
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس حمیدرضا شاه بنده
ثبت نام