تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
در حال ثبت نام 10 نفر صعود قله قبله کوهنوردی ۸ بهمن روستای ارنگه هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله آسمان کوه کوهنوردی ۱۵ بهمن البرز مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله بزم چال کوهنوردی ۲۲ بهمن گردنه امام زاده هاشم هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله گاوبینی کوهنوردی ۶ اسفند لواسان بزرگ مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 10 نفر صعود قله ناز کوهنوردی ۱۳ اسفند روستای کلوان هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله طلا کوهنوردی ۲۰ اسفند ورامین حمید رضا شاه بنده ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 10 نفر
عنوان صعود قله قبله
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۸ بهمن
محل برگزاری روستای ارنگه
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله آسمان کوه
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۵ بهمن
محل برگزاری البرز
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله بزم چال
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۲ بهمن
محل برگزاری گردنه امام زاده هاشم
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله گاوبینی
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۶ اسفند
محل برگزاری لواسان بزرگ
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 10 نفر
عنوان صعود قله ناز
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۳ اسفند
محل برگزاری روستای کلوان
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله طلا
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۰ اسفند
محل برگزاری ورامین
سرپرست برنامه حمید رضا شاه بنده
ثبت نام