حمیدرضا شاه بنده

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف
مربی درجه ۳ دوچرخه سواری از فدراسیون دوچرخه سواری
تور لیدر رسمی از وزارت گردشکری در رشته های کوهستان و دوچرخه سواری
مربی کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ایران


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
صعود زمستانی شمالی و جنوبی دماوند ، صعود زمستانی سبلان
مربی تیم منتخب بانوان فیروز کوه به قله دماوند از مسیری جدید ، صعود زمستانه قلل خط الراس ساکا ، پیرزن کلوم
برگزاری 5 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمایی