ساسان کرم خانی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 2 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس درجه 2 غارنوردی ، مدرس مبانی نجات فنی ، مدرس آبشاریخی
اکسپدیشن غار چکورپینار ترکیه 2016 ، اکشاف غار : جوجار (عمیق ترین غار ایران)
پیمایش غار : پراو ، سم ، دوسر ، هامپوئیل و.....


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
 صعود چهار جبهه قله دماوند ، صعود زمستانی قله دماوند
برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمایی ( 1390 الی 1400 )
برگزاری 16 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی ( 1390 الی 1400 )
برگزاری 20 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران کارآموزی برف و پیشرفته برف ( 1390 الی 1400 )
برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی غارنوردی و پیشرفته غارنوردی ( 1390 الی 1400 )
برگزاری 07 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نجات فنی( 1393 الی 1400 )