مرتضی دزفولی

مدرس رسمی دوره های طبیعت گردی

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
عضو هیات موسس انجمن کوه‌نوردان ایران
عضویت در کمیته‌ی فنی فدراسیون کوه‌نوردی کشور
دوره‌ مربیگری در شامونی فرانسه سال 1370
نگارش جزوه‌ی آشنایی با کوه‌های ایران برای سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نگارش کتاب کوه جلد 1 در سال 1365
نگارش کتاب کوه جلد 2 در سال 1367
تدریس درس آشنایی با کوه‌های ایران از سال 1382 در موسسه‌های آموزش دوره‌ی راهنمایان طبیعت‌گردی
تدریس درس آشنایی با غار‌های ایران از سال 1384 در موسسه‌های آموزش دوره‌ی راهنمایان طبیعت‌گردی