مهدی فراهانی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی ایران
دانش آموخته دانشکده ملی اسکی و کوهنوردی فرانسه ENSA

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 1 کوهپیمایی ، مدرس درجه 2 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس مبانی جستجو در کوهستان ، مدرس مبانی نجات ، مدرس نجات برف (بهمن شناسی )
مدرس ناوبری(نقشه خوانی و کار با قطب نما) ، مدرس درجه 3 صعود های ورزشی
مدرس درجه 3 اسکی آلپاین
دوره امداد و نجات دیواره با مدرک رسمی از سازمان امداد و نجات  آمریکا ، کالیفرنیا U.S.SARO-2009  
فستیوال سنگنوردی بیستون _ مدرک رسمی از سازمان صعود های بلند فرانسه GHM - 2010
دوره صعود های دشوار و ترکیبی کشور فرانسه ، شامونی -  با مدرک رسمی از دانشکده ملی فرانسه ENSA- 2013
دوره گشایش مسیر زیر نظر مربیان فرانسوی ، با مدرک رسمی از فدراسیون فرانسه ffme - 2014
دوره صعود آبشارهای یخی کشور فرانسه، منطقه اکران - با مدرک رسمی از club alpin farncais -2015
کسب رتبه دوم  از هیئت کوهنوردی استان تهران با عنوان فعال ترین مربی استان درسال های 1392  و1393
تدوین طرح درس تکنیک های عبور آبشار(دره نوردی) ، موسس باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
پیمایش دره : پیمایش و گشایش دره تنگ زندان(بروجن و لردگان) ، اندرسم ،کمجل ،کلیک ، رغز و مور
صعود دیواره و یخچال : لجور، بیستون، یافته ، یخچال سیوله، یخچال شمالی سبلان ، یخچال کسری


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
7 صعود قله دماوند(جنوبی،شمالی،غربی،یخچال)،75 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران و فرانسه

برگزاری 61 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای ( 1390 الی 1400 )
برگزاری 45 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف و پیشرفته برف ( 1388 الی 1400 )
برگزاری 45 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی( 1388 الی 1400 )
برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران آموزش نجات برف( 1392 الی 1400 )
برگزاری 12 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی جستجو در کوهستان( 1393 الی 1400 )
برگزاری 22 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نجات فنی( 1393 الی 1400 )
برگزاری 7 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نقشه خوانی و کار با قطب نما( 1395 الی 1400 )