گزارش صعود قلل اسپیدچال و همهن

صعود دیواره بیستون (مسیر منصور)

گزارش کارگاه آموزش و تمرین سنگنوردی ( سایت ورده )

گزارش کارگاه آموزش و تمرین سنگنوردی

صعود دیواره شروین مسیر خورشید

گزارش صعود قله آسیاب باد

گزارش صعود زمستانه قله برف‌انبار

گزارش صعود زمستانی قله کهار

گزارش کارگاه آموزش و تمرین یخ نوردی

گزارش صعود قله اسپیلت(دهلیز اصلی)

گزارش صعود قله چین کلاغ

گزارش صعود قله گل اندام