گزارش صعود قلل کلکچال و اسپیلت

گزارش صعود سراسری قله توچال - مسیر شماره 1

گزارش صعود دیواره خاتون بارگاه

گزارش صعود قله‌ خرسنگ

گزارش صعود قله آزاد کوه

گزارش پیمایش طالقان به سه هزار

گزارش صعود قله‌ سبلان

گزارش صعود قله خلنو

گزارش صعود قله کهار

گزارش صعود قله سرکچال

گزارش صعود قله پاشوره

گزارش پیمایش تهران به شمال (سی سنگان)